Des de la Confraria de Pescadors de Barcelona hem comprovat que els consumidors no tenen la confiança que tenien en els aliments i això és a causa de factors com el desconeixement de l'origen dels productes de la pesca, les crisis i escàndols sanitaris relacionats amb l'alimentació, la falta de garanties en la comercialització de determinats productes, no disposar d'informació sobre la qualitat dels productes consumits.

Aquesta realitat ha generat l'aparició de Marques Col·lectives i Qualitat, amb representació en diferents sectors i comunitats, tant dintre de l'àmbit oficial com per iniciativa privada.

Per tot això, La Confraria de *Pescadors de Barcelona hem decidit crear i promocionar una Marca Col·lectiva per als peixos i mariscs procedents del treball de les nostres barques. Una Marca destinada a la certificació per tercers i perquè es puguin comercialitzar els nostres productes de forma diferenciada i com producte de proximitat.

La Marca Col·lectiva de “PEIX DE LA BARCELONETA”, es regula a través d'un reglament tècnic i mitjançant una Comissió Gestora responsable de la definició dels requisits d'obtenció, ús, manteniment i retirada (si fos necessari) de la Marca Col·lectiva “PEIX DE LA BARCELONETA”, perquè Entitat de Certificació designada actuï sota les premisses d'Independència, Integritat i Imparcialitat, a l'efecte de que es reconegui i es distingeixi la qualitat dels productes sota elles emparada,

La nostra marca va a permetre que es distingeixin en el mercat els peixos i mariscs frescos comercialitzades per la *Confraria de *Pescadors de Barcelona i amb una primera venda en la llotja o amb la guia expedida per la nostra Cofradia, procedents de la captures obtingudes mitjançant arts menors, arrossegament o cèrcol, dels altres peixos i mariscs que estan en el mercat.

Les Cofradies de Pescadors som les entitats més importants del sector pesquer, ja que representem els interessos de mariners, patrons, productors i armadors. Entre les funcions atribuïdes, està la gestió i el control de les captures desembarcades en el port i la seva posterior venda en subhasta pública. La Llotja és l'espai assignat a la Cofradia on es produïx la primera venda i etiquetatge dels nostres productes de la pesca, realitzant-se l'operació sota la nostra responsabilitat, actuant la Cofradia com element mediador entre els interessos de compradors i venedors. A més, regulen i controlen l'accés als recursos a les diferents flotes que operen en el seu port.

Les llotges, segons l'actual ordenament legal, som les encarregades de la primera comercialització dels productes desembarcats, és a dir, la PRIMERA VENDA (la qual es realitza per primera vegada dintre del territori de la Unió Europea i en la qual s'acredita documentalment el preu del producte), i és la qual realitza la NOTA DE VENDA (el document que justifica la primera venda d'una partida de peix en una llotja o establiment autoritzat per una C.A.) front les autoritats competents, i al seu torn la qual identifica per primera mitjançant una etiqueta el nostre producte com un aliment apte per al consum.

Les Cofradies som a més les garants de fer efectiu la conservació i explotació sostenible dels recursos pesquers, actuacions que porten a terme a través de les Llotges.

Com ja sabeu la Cofradia, amb l'entitat *Certificadora *LDG-*CER ha iniciat les certificacions de les Barques que tenen la seva base en el Port de Barcelona, així com la Llotja, majoristes i *restauradores dintre de l'activitats de la Marca Col·lectiva “ PEIX DE LA BARCELONETA “ Per aquest motiu Divendres, 28 d'octubre, a les 18:30 hores, en el Saló d'Actes del Museu Marítim de Barcelona es realitzés la presentació del distintiu de qualitat i origen "Peix de la Barceloneta", que lluiran peixateries i els restaurants. Durant l'acte també es lliuraran els primers certificats de conformitat de la marca a les embarcacions que pertanyen a la Cofradia.

La benvinguda a l'acte de presentació i lliurament dels distintius la farà el Patró Major de la Cofradia de Pescadors de Barcelona, José Manuel Juárez Juárez. La jornada, durant la qual també seran presentades les línies estratègiques de la marca, contarà també amb la presència de la Conseller Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural Josep Maria *Pelegrí *i *Aixut, la Directora General de Pesca, Mercè Sanmartí, que lliurarà els primers certificats. I finalment la Regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, i del Regidor de Comerç, Raimond *Blasi presidiran la clausura institucional de l'acte.