Està situada en el cor de Barcelona, en un entorn emblemàtic i únic. La Confraria de Pescadors de Barcelona té les seves oficines en el conegut com a Moll del Rellotge, amagat als curiosos i obert al mar, al Barri de la Barceloneta.

És una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, està constituïda per temps indefinit i exerceix la representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, es regeix mitjançant Estatuts propis, que aprova la Junta General, màxim òrgan de govern de l’Entitat.

Avui continua, igual que porta fent des de la seva fundació, ajudant al fet que tot funcioni correctament perquè la ciutat de Barcelona pugui gaudir d’un peix i marisc fresc de qualitat diàriament.

La normativa que regula la Confraria de Pescadors de Barcelona se situa en el marc de la Llei de Pesca i Acció Marítima dictaminada per la Generalitat de Catalunya al febrer del 2010.

En aquesta llei, segons l’article 64 “Les confraries de pescadors i les seves federacions són corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, que exerceixen funcions de representació del sector pesquer i de col·laboració i consulta amb l’Administració, i que fan activitats de gestió, impuls i promoció dels interessos pesquers, d’acord amb la regulació que estableix la normativa pròpia de les confraries de pescadors”

Per aquest motiu, la confraria de Pescadors de Barcelona és constituïda com una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb una personalitat jurídica pròpia i està capacitada per actuar en el compliment de les seves finalitats; exercint la representació del sector pesquer, sense perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius, i actuant en els àmbits territorials respectius com els òrgans de consulta i col·laboració amb les administracions públiques, amb l’objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

Així mateix, cal destacar que en la llei referida Llei, s’indica que:

La confraria de pescadors es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que la desenvolupin i pels seus respectius estatuts.
La confraria de pescadors està subjectes a la tutela de la Generalitat, que exerceix per la via del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquesta tutela comprèn el control de la legalitat dels actes referents a la constitució, l’organització i el procediment electoral, i també dels actes que impliquen l’exercici de funcions públiques per part de la confraria.
La confraria de pescadors està dotada d’autonomia per a la gestió dels seus interessos i els seus recursos propis i la seva actuació està sotmesa al dret privat.
Seguint la normativa vigent, la Confraria de Pescadors de Barcelona en el seu ple dret d’autonomia per a la gestió dels seus interessos i els seus recursos propis, estableix la seva regulació sobre aquests aspectes:

a) La denominació: Confraria de Pescadors de Barcelona
b) L’àmbit territorial: Província de Barcelona
c) El domicili.Moll de Pescadors, s/n

D’igual forma regula els requisits per adquirir la condició de membres de la confraria, els drets i les obligacions dels seus membres, el seu règim disciplinari, els òrgans rectors, així com el seu funcionament i el quòrum per a la presa de decisions.

Per aquest motiu, i en línia de règim electoral, la Confraria decideix sobretot allò que no està regulat expressament per aquesta Llei ni per les disposicions que la desenvolupin.

L’administració electoral s’encomana a un comitè i a una taula electoral de la confraria, integrada únicament i exclusivament per membres del sector, sobre els quals recau tot el procés electoral. Aquest procés és portat a una junta electoral única per tot Catalunya, amb funcions de supervisió, integrada bàsicament per membres del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, com a òrgan tutelar de les confraries.

D’igual forma, l’administració de la Confraria estableix el règim econòmic i comptable, la gestió sobre el patrimoni i els recursos previstos així com les causes i el procediment de fusió i dissolució, i també la destinació final del seu patrimoni, que ha de revertir en accions d’interès social dins  de l’àmbit de la confraria dissolta.