El sector pesquer extractiu és, actualment l'única activitat econòmica classificada dins del sector primari, que s'exerceix a la ciutat de Barcelona.

En aquestes aigües es capturen al voltant d'un centenar d'espècies entre les quals podem destacar com les més valorades; la gamba, l'escamarlà, la sardina, l'aladroc, el bonic, la tonyina, el peix espasa, el rap, la maire, l'orada i el lluç, entre unes altres.

La Confraria de Pescadors de Barcelona és conscient de la necessitat d'un equilibri entre l'explotació i el recurs marí limitat, i actua en conseqüència per a la preservació i la conservació de les espècies de la zona, promocionant el compliment per aquest motiu d'aquelles regulacions i mesures tècniques destinades a millorar la selectivitat de les captures, l'estalvi energètic i la millora del medi ambient.

En l'actualitat el Port de Barcelona compta amb 38 embarcacions censades, en les quals presten servei tres-cents vint-i-quatre treballadors, classificats en les següents categories:

59 Patrons

37 Mecànics

2 Pràctics de Pesca

2 Rederos

224 Mariners.

La flota d'embarcacions que conforma la Confraria de Pescadors Barcelona es reparteix en les modalitats de la següent forma; 21 embarcacions de cèrcol, 15 d'arrossegament i 2 d'arts menors, sent actualment la de cèrcol la de major activitat en el nostre port.

EVOLUCIÓ CAPTURES CÈRCOL (PREU MITG PER QUILO)

[:ca]sardina[:]
[:ca]sorell[:]
[:ca]seito[:]
[:ca]verat[:]

EVOLUCIÓ CAPTURES ARROSSEGAMENT (PREU MITG PER QUILO)

[:ca]calamar[:]
[:ca]escamarla_gran[:]
[:ca]lenguado[:]
[:ca]lluc[:]
[:ca]orada[:]
[:ca]sepia[:]
[:ca]moll[:]
[:ca]pagell[:]
[:ca]poproquer[:]
[:ca]palaia[:]
[:ca]llobarro[:]
[:ca]popblanc[:]

EVOLUCIÓ GAMBA

[:ca]MEDIANA_16[:]
[:ca]MEDIANA_17[:]
[:ca]GRANDE_16[:]
[:ca]GRANDE_17[:]