ORGANITZACIÓ DE LA SUBHASTA

Les Confraries garanteixen una certa protecció als productors directes assegurant la lliure concurrència i la continuïtat de la demanda, problema històric i generalitzat entre els pescadors de totes les latituds. En la subhasta es donen sortida a les captures diàries. D’aquesta manera cada unitat productiva té assegurat un espai on donar sortida als seus productes realitzant-se l’operació sota la responsabilitat de la Confraria que actua com a element mesurador entre els interessos de compradors i venedors.

La concessió dels drets per organitzar la subhasta en les Llotges els atorga l’Estat, facultat que actualment és a càrrec de la Generalitat de Catalunya.  La LLEI 3/2001 de Pesca  Marítima de l’Estat estableix la funció de la Llotja , que no és una altra que la instal·lació prevista per a l’exposició i primera venda dels productes pesquers frescs, situada en el recinte portuari i autoritzada pels òrgans competents de les comunitats autònomes en matèria d’ordenació del sector pesquer.

La Llotja de Barcelona ofereix tots els serveis i comoditats als compradors així com d’una zona habilitada per a l’aparcament de vehicles professionals.

Cada dia, en la Llotja de Barcelona, es realitzen dues subhastes diàries, una a primera hora del matí i una altra a primera hora de la tarda, ambdues es realitzen mitjançant un sistema informàtic i a la baixa. Cada caixa de peix surt a la venda amb un preu que va disminuint progressivament fins que algun client creu que s’ha arribat al preu correcte.

En aquest moment, el comprador, acciona un comandament a distància del que disposa i automàticament la caixa seleccionada se li adjudica.

En tots els lots de peix, es veu una etiqueta on es reflecteixen d’una forma clara les dades identificatives dels productes i captura.

Les dues subhastes tenen diferent horari sobre la base de les captures:

La del matí s’obre a les 07:00AM i distribueix els productes capturats per la flota de cèrcol, principalment peix blau: sardina, verat, aladroc i sorell entre uns altres.

La de la tarda, que ofereix la captura de la flota d’arrossegament, s’obre a les 16:45, podent-se adquirir en la mateixa gamba, escamarlà, lluç, llucet i rap entre altres espècies.