PRIMERA VENDA : Les llotges, per LLEI són les encarregades de la primera comercialització dels productes desembarcats, és a dir, la PRIMERA VENDA (la que es realitzi per primera vegada dins del territori de la UE i en la qual s’acrediti documentalment el preu del producte ) , i és la que ha de realitzar la NOTA DE VENDA ( el document que justifica la primera venda d’una partida de peix en una llotja o establiment autoritzat per una C.A. ) davant les autoritats competents

 

  • Actualment, per poder  accedir a la llotja és necessari presentar:Fotocòpia del DNI i 1 fotografia mesurada carnet de la persona designada per accedir a la venda, independentment que el nom del comprador pugui ser un altre.
  • En cas de societats, fotocòpia del CIF, de l’escriptura de constitució i de nomenaments d’administradors vigents.
  • Permís de circulació del vehicle que accedeixi al recito pesquer a recollir el peix adquirit.
  • Aval bancari a primer requeriment o dipòsit a favor del dipositari, mínim d’1.800 euros.
  • El risc permès serà igual a l’aval o al dipòsit consignat
  • Pagament del preu dels productes comprats: de dilluns a dijous s’abonaran les compres de la setmana anterior.